Νομικές Διατάξεις

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ

Η υπηρεσία «AGELMA TV» (εφεξής «Υπηρεσία») είναι μια συνδρομητική διαδικτυακή υπηρεσία ψυχαγωγικού και επιμορφωτικού χαρακτήρα και παρέχεται από την Ελληνική Αποστολική Εκκλησία (Ηλιουπόλεως 12-14, Ν. Ιωνία) με το διακριτικό τίτλο «ΕΑΕ» (εφεξής ΕΑΕ). Η Υπηρεσία παρέχει στους εγγεγραμμένους χρήστες πρόσβαση σε κατάλογο επιλεγμένων videos για ιδιωτική κατ' οίκον προβολή με μετάδοση συνεχούς ροής (video streaming) και μόνο για προσωπικούς, μη εμπορικούς σκοπούς. Η πρόσβαση και χρήση της Υπηρεσίας μέσω της ιστοσελίδας «www.agelma-tv.eu» ή μέσω πολλαπλών συνδεδεμένων συσκευών (smartphone, tablet και άλλα) συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους του χρήστη όλων των κατωτέρω Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης της Υπηρεσίας (συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής Απορρήτου και Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων) και των τυχόν τροποποιήσεών τους. Η Υπηρεσία υπόκειται σε Πολιτική Ορθής Χρήσης μέχρι πέντε (5) ωρών ημερησίως και μέχρι πέντε (5) διαφορετικές συσκευές για κάθε χρήστη.

Κυριότητα Περιεχομένου Υπηρεσίας & Ιστοσελίδας

Περιεχόμενο Υπηρεσίας: Η ΕΑΕ καταρτήζει κατάλογο videos που είναι αναρτημένα σε δημόσια δίκτυα προβολής videos. Tα videos παρέχονται από τον εκάστοτε Δικαιοπάροχο και μπορούν να διακοπούν οποτεδήποτε.  

Η ΕΑΕ έχει την κυριότητα και διατηρεί όλα τα δικαιώματα της Υπηρεσίας. Το περιεχόμενο της Υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οπτικοακουστικών έργων, φωνογραφημάτων, κειμένων, σχεδίων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών, στιγμιοτύπων, λογισμικού και εν γένει κάθε πνευματικό έργο που εμπεριέχεται στην Υπηρεσία, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας των εκάστοτε Δικαιοπαρόχων της και ως εκ τούτου προστατεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2121/1993 «Περί Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας και των Συγγενικών Δικαιωμάτων», όπως εκάστοτε μετά τις τροποποιήσεις του ισχύει, και τις Διεθνείς Συμβάσεις στις οποίες έχει προσχωρήσει η Ελλάδα. Για τον λόγο αυτό απαγορεύεται ρητά κάθε πράξη αντιγραφής, αναπαραγωγής, καταφόρτωσης (downloading), μετάδοσης, μεταφοράς, διανομής, παρουσίασης στο κοινό, τροποποίησης ή οιασδήποτε χρήσης της ιστοσελίδας και του περιεχομένου της Υπηρεσίας χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της ιδιοκτήτριας εταιρείας (δείτε λεπτομέρειες στον όρο 5). Επιπλέον, απαγορεύεται, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της ΕΑΕ ή του εκάστοτε τρίτου δικαιούχου, η χρήση των εμπορικών σημάτων και λογοτύπων καθώς και των εμπορικών επωνυμιών και διακριτικών γνωρισμάτων που περιέχονται στην Υπηρεσία.

Διαδικασία εγγραφής στην Υπηρεσία

Για να εγγραφείτε στην Υπηρεσία θα πρέπει να είστε τουλάχιστον 18 ετών. Εγγραφή ανηλίκου δεν επιτρέπεται, παρά μόνο του ενήλικου γονέα ή κηδεμόνα του. Για την εγγραφή και χρήση της Υπηρεσίας είναι απαραίτητη η σύνδεση με το διαδίκτυο. Ο χρήστης εισέρχεται στην ιστοσελίδα «www.agelma-tv.eu» και υποβάλει τα προσωπικά του στοιχεία: ονοματεπώνυμο, email, τηλέφωνο προκειμένου να δημιουργηθεί ο λογαριασμός χρήστη (user account). Όλα τα προσωπικά στοιχεία που υποβάλετε θα πρέπει να είναι αληθή, ακριβή και πλήρη και θα πρέπει να τα ενημερώνετε όποτε απαιτείται (δείτε την Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων). Η ΕΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να μη δεχθεί την εγγραφή κάποιου χρήστη.

Χρήση της Υπηρεσίας

Με την εγγραφή σας στην Υπηρεσία μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε από τα εκάστοτε διαθέσιμα οπτικοακουστικά videos (δείτε τα «Διαθέσιμα Προγράμματα») και να τα παρακολουθήσετε οποτεδήποτε εσείς επιλέξετε αλλά σύμφωνα με την πολιτική ορθής χρήσης. Προς τούτο, η ΕΑΕ σας χορηγεί μια μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη και περιορισμένη άδεια χρήσης της Υπηρεσίας, η οποία άδεια συγκεκριμένα συνίσταται στην πρόσβαση και ιδιωτική κατ' οίκον προβολή των οπτικοακουστικών videos με μετάδοση συνεχούς ροής (video streaming) και μόνο για προσωπικούς, μη εμπορικούς σκοπούς. Δεν είναι δυνατή και δεν επιτρέπεται η καταφόρτωση (downloading) των οπτικοακουστικών έργων. Πέραν της προαναφερομένης περιορισμένης αδείας, ουδεμία άλλη άδεια ή πνευματικής ιδιοκτησίας δικαίωμα χορηγείται στον χρήστη.

Προστασία περιεχομένου - Υποχρεώσεις Συνδρομητή

Επιτρέπεται μόνο η πρόσβαση στην Υπηρεσία και θέαση των οπτικοακουστικών έργων για προσωπικούς, μη εμπορικούς σκοπούς εφόσον διαμένετε και βρίσκεστε εντός Ελλάδος. Δεν επιτρέπεται η με οποιοδήποτε μέσο αντιγραφή, η εν όλω ή εν μέρει, άμεση ή έμμεση, προσωρινή ή μόνιμη αναπαραγωγή με οποιοδήποτε μέσο και μορφή ακόμη και με τη μορφή συνδέσμων (links) ή άλλων τρόπων παραπομπής στην ιστοσελίδα, η καταφόρτωση (downloading), η υποκλοπή ροής (streaming), η εν όλω ή εν μέρει αποθήκευση του stream σε τοπικά μέσα κάθε μορφής, η αρχειοθέτηση, η διανομή, η ανάρτηση (uploading), η μεταφορά, η δημοσίευση, η τροποποίηση, η μετάφραση, η μετάδοση ή αναμετάδοση, η δημόσια εκτέλεση, η με οποιοδήποτε τρόπο παρουσίαση στο κοινό, η πώληση και εν γένει η με οποιοδήποτε τρόπο χρήση και εκμετάλλευση του περιεχομένου της Υπηρεσίας. Επιπλέον, δεν επιτρέπεται η δημιουργία παράγωγων έργων ή υλικών που προέρχονται από τροποποίηση ή με καθ' οιονδήποτε τρόπο επεξεργασία του περιεχομένου της Υπηρεσίας, ακόμα και αν πρόκειται να δοθεί το παράγωγο υλικό δωρεάν. Δεν επιτρέπεται, είτε απευθείας είτε μέσω της χρήσης οποιασδήποτε συσκευής, να αφαιρέσετε, τροποποιήσετε, απενεργοποιήσετε ή βλάψετε οιουσδήποτε μηχανισμούς ή τεχνολογίες μέσω των οποίων παρουσιάζεται το οπτικοακουστικό περιεχόμενο ή μέσω των οποίων προστατεύεται το περιεχόμενο της Υπηρεσίας και η ελεγχόμενη πρόσβαση σε αυτήν. Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε επεξεργασία του περιεχομένου της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων ιδίως της αποσυμπίλησης (decompilation), της αντίστροφης σχεδίασης (reverse engineering) του πρωτογενούς κώδικα του λογισμικού κλπ.   

Συμφωνείτε να τηρείτε τους παραπάνω περιορισμούς σχετικά με το περιεχόμενο της  Υπηρεσίας και περαιτέρω συμφωνείτε ότι δεν θα χρησιμοποιήστε την Υπηρεσία  κατά τρόπο που:

παραβιάζει τα δικαιώματα της ΕΑΕ και των εκάστοτε νομίμων δικαιούχων, συμπεριλαμβανομένων των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων, εμπορικών απορρήτων, πνευματικών δικαιωμάτων, δικαιωμάτων προσωπικότητας, προσωπικών δεδομένων ή άλλων δικαιωμάτων, αποκτά πρόσβαση στην Υπηρεσία (συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου αυτής) μέσω οιωνδήποτε αυτοματοποιημένων μέσων, συμπεριλαμβανομένων των «robots», «spiders», «scrapers» ή «offline readers», εξαιρουμένης της ιδιωτικής αναζήτησης η οποία πραγματοποιείται μέσω μηχανών αναζήτησης δημόσια προσβάσιμων, εισάγει ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα και εν γένει επιχειρεί με τεχνολογικά μέσα να διακόψει, καταστρέψει ή περιορίσει τη λειτουργικότητα της ιστοσελίδας και της παρεχόμενης Υπηρεσίας, οποιουδήποτε λογισμικού ή υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, καταστρέφει, απενεργοποιεί, δημιουργεί φόρτο, μειώνει, ή επιτυγχάνει με παράνομα ή μη εγκεκριμένα μέσα την πρόσβαση στην Υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένων των servers, του δικτύου υπολογιστών ή των λογαριασμών χρηστών, αφαιρεί, τροποποιεί, απενεργοποιεί, μπλοκάρει ή με άλλο τρόπο βλάπτει οποιαδήποτε διαφήμιση σε σχέση με την Υπηρεσία, παραπλανεί οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου της ιστοσελίδας ή/και ζημιώνει τη φήμη της Ελληνικής Αποστολικής Εκκλησίας ή τρίτων, χρησιμοποιεί την Υπηρεσία για τη διαφήμιση ή προώθηση υπηρεσιών που δεν έχουν ρητά εγκριθεί εκ των προτέρων γραπτώς από την ΕΑΕ, για την αποστολή μη ζητηθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων (spam) και για οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, συλλέγει προσωπικά στοιχεία χρηστών κατά παράβαση της πολιτικής απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων, ενθαρρύνει συμπεριφορά που αποτελεί ποινικό αδίκημα ή προκαλεί αστική ευθύνη ή παραβιάζει τους παρόντες Όρους ή τυχόν πολιτικές που δημοσιεύονται από την ΕΑΕ, εμποδίζει οποιονδήποτε χρήστη της Υπηρεσίας να έχει πρόσβαση σε αυτή ή να την απολαμβάνει ακωλύτως, ή επιχειρεί να κάνει οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα.

Αν η ΕΑΕ διαπιστώσει ότι κάποιος παραβιάζει οποιονδήποτε από αυτούς τους Όρους, θα μπορεί κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια: α) να ενημερώσει τις αρμόδιες Αρχές ή/ και β) να κάνει χρήση τεχνικών μέτρων για να εμποδίσει ή να περιορίσει την πρόσβαση στην ιστοσελίδα ή τη χρήση της Υπηρεσίας ή/και γ) να λάβει νομικά μέτρα και ιδίως να ζητήσει την ποινική δίωξη των παραβατών, την πλήρη αστική της αποζημίωση και χρηματική ικανοποίηση της ηθικής της βλάβης. 

Αναστολή - Διακοπή Υπηρεσίας

Η ΕΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην προσωρινή ή μόνιμη απενεργοποίηση του λογαριασμού χρήστη και να του απαγορεύσει κάθε περαιτέρω πρόσβαση στην Υπηρεσία, ακόμη και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, εάν κρίνει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια ότι ο χρήστης έχει παραβιάσει τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ή κάποια διάταξη νόμου ή κανονισμού ή αν η εν γένει δραστηριότητα του χρήστη θίγει τα εύλογα συμφέροντα ή τη φήμη της. Ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση αποζημίωσης υπέχει η εταιρεία έναντι του χρήστη ούτε οφείλει να του επιστρέψει οιοδήποτε ποσό σε περίπτωση που απενεργοποιήσει το λογαριασμό του ή του αποκλείσει την πρόσβαση στην Υπηρεσία για τους προβλεπόμενους στην παρούσα παράγραφο λόγους. 

Η ΕΑΕ ενδέχεται να αναστείλει ή διακόψει προσωρινά το σύνολο ή μέρος της Υπηρεσίας, ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση, εφ όσον υπάρχει άμεση ανάγκη συντήρησης ή επισκευής των εγκαταστάσεων και συσκευών του δικτύου. 

Αποκλεισμός Ευθύνης της ΕΑΕ

Η Υπηρεσία και το περιεχόμενό της παρέχονται «ως έχουν». Θα πρέπει να λάβετε υπόψη ότι η ποιότητα της λήψης της εικόνας των οπτικοακουστικών έργων μέσω streaming μπορεί να ποικίλει από υπολογιστή σε υπολογιστή και από συσκευή σε συσκευή και μπορεί να επηρεαστεί από μια σειρά παραγόντων, όπως η τοποθεσία στην οποία βρίσκεστε, η ταχύτητα της σύνδεσής σας στο διαδίκτυο κλπ.        

Η ΕΑΕ και η εταιρεία που ενεργεί ως τεχνικός διαχειριστής της ιστοσελίδας καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την καλή και απρόσκοπτη λειτουργία της ιστοσελίδας και της Υπηρεσίας, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυώνται ότι οι λειτουργίες αυτών ή των servers θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή παρόμοια στοιχεία.

Επιπροσθέτως, η ΕΑΕ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία των χρηστών της Υπηρεσίας ή επισκεπτών της ιστοσελίδας, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή τη μη λειτουργία της Υπηρεσίας και της ιστοσελίδας, τυχόν αδυναμία παροχής της Υπηρεσίας, του περιεχομένου της, τυχόν κακή ποιότητα λήψης των οπτικοακουστικών έργων από τον υπολογιστή-συσκευή του χρήστη ή από τυχόν παράνομες παρεμβάσεις τρίτων στην Υπηρεσία ή την ιστοσελίδα (διάδοση ιών κλπ.).

Η  ΕΑΕ καταβάλλει κάθε προσπάθεια, έτσι ώστε τα στοιχεία και οι πληροφορίες που περιέχονται στην Υπηρεσία και στην ιστοσελίδα να είναι πλήρη, ακριβή και διαθέσιμα, αλλά δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών ή τρίτων για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον χρήστη της Υπηρεσίας ή στον επισκέπτη της ιστοσελίδας οφειλόμενη στον ανακριβή χαρακτήρα τους.

Η ΕΑΕ δεν ευθύνεται για την ακρίβεια των διαφημίσεων τρίτων που τυχόν καταχωρεί στην ιστοσελίδα, στην Υπηρεσία καθώς και για την επικοινωνία ή την εμπορική συναλλαγή, η οποία τυχόν θα προκύψει μεταξύ του επισκέπτη-χρήστη και του εκάστοτε διαφημιζόμενου τρίτου.

Η ιστοσελίδα ενδέχεται να παρέχει πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες τρίτων με υπερσυνδέσεις ή με άλλο τεχνικό τρόπο. Η Ελληνική Αποστολική Εκκλησία δεν ευθύνεται για τη διαθεσιμότητα των ιστοσελίδων τρίτων καθώς και για το περιεχόμενο, τις διαφημίσεις, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή οποιοδήποτε άλλο υλικό περιέχεται στις παραπεμπόμενες ιστοσελίδες τρίτων ή είναι διαθέσιμο μέσω των ιστοσελίδων αυτών.

Πολιτική ορθής χρήσης

H ΕΑΕ, με σκοπό την αποφυγή συμφόρησης του δικτύου της Υπηρεσίας και την προστασία της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών στους συνδρομητές της, προχώρησε στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή Πολιτικής Ορθής Χρήσης για τα προγράμματα, που παρέχονται από την Υπηρεσία και αφορούν σε απεριόριστη χρήση (ή/και σε όποιες άλλες περιπτώσεις επιβάλλεται). Για τον λόγο αυτό ο κάθε χρήστης της Υπηρεσίας δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το όριο που τίθεται για την καθημερινή σύνδεση με την Υπηρεσία και το οποίο προσδιορίζεται μέχρι πέντε (5) ώρες θέασης ημερησίως και μέχρι πέντε (5) συσκευές ανά χρήστη.

Τροποποίηση Υπηρεσίας και Όρων

Η ΕΑΕ διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση: να τροποποιεί την Υπηρεσία, να προσθέτει, τροποποιεί ή/και αφαιρεί οποιοδήποτε στοιχείο, περιεχόμενο και πληροφορία, που περιλαμβάνεται σε αυτή καθώς και να ενημερώνει (update) το λογισμικό της Υπηρεσίας. Διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, με την ανακοίνωσή τους μέσω της ιστοσελίδας.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις διέπονται και ερμηνεύονται από το ελληνικό δίκαιο.

Εξυπηρέτηση χρηστών: Για οποιαδήποτε πληροφορία σε σχέση με την Υπηρεσία, μπορείτε να αποστείλετε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@agelma-tv.eu ή να τηλεφωνήσετε στον αριθμό 6972713579, Δευτέρα - Παρασκευή, 09.00 - 17.00